மானின் இரு கண்கள் கொண்ட மானே மானே

மானின் இரு கண்கள் கொண்ட மானே மானே
தேனின் சுவைக் கன்னம் கொண்ட தேனே தேனே

மானின் இரு கண்கள் கொண்ட மானே மானே
தேனின் சுவைக் கன்னம் கொண்ட தேனே தேனே

உள்ளமெல்லாம் அள்ளித்தரவா வா வா
வஞ்சியெந்தன் வள்ளல்லவா காதல்
மல்லிகைச் வண்டாட்டம் தான் போடு நீ கொண்டாட்டம் தான்

மானின் இரு கண்கள் கொண்ட மானே மானே
தேனின் சுவைக் கன்னம் கொண்ட தேனே தேனே

முக்குளித்து முத்தெடுத்து சொக்கத் தங்க நூலெடுத்து
வக்கணையாய் நான் தொடுத்து வன்னமொழிப் பெண்ணுக்கெனக் காத்திருக்க

பூங்குழலில் பூமுடித்து மங்கலமாய்ப் பொட்டுவைத்து
மெய்யணைத்து கையணைக்க மன்னவனின் நல்வரவைப் பார்த்திருக்க

இன்னும் ஒரு ஏக்கம் என்ன என்னைத் தொடக் கூடாதா

உன்னைத் தொடத் தேனும் பாலும் வெள்ளமென ஓடாதா

முன்னழகும் பின்னழகும் வாட இளமை ஒரு
முத்திரையை வைப்பதற்கு வாட மயக்கும் இள

மானின் இரு கண்கள் கொண்ட மானே மானே
தேனின் சுவைக் கன்னம் கொண்ட தேனே தேனே

ஊசியிலைச் காடிருக்க உச்சிமலை மேடிருக்க
பச்சக் கிளிக் கூடிருக்க பக்கம் வர வெட்கமென்ன மாமனுக்கு

புல்வெளியில் மெத்தையிட்டு மெத்தையிலே உன்னையிட்டு
சத்தமிட்டு முத்தமிட உத்தரவு இட்டுவிடு நீயெனக்கு

அந்திப் பகல் மோகம் வந்து அங்கும் இங்கும் போராட

எந்தப் புறம் காணும்போதும் அந்தப்புரம் போலாக

செங்கரும்புச் சாரெடுக்கத் தானே உனக்கு ஒரு
சம்மதத்தைத் தந்துவிட்டேன் நானே மயக்கும் இள

மானின் இரு கண்கள் கொண்ட மானே மானே
தேனின் சுவைக் கன்னம் கொண்ட தேனே தேனே
மானின் இரு கண்கள் கொண்ட மானே மானே
தேனின் சுவைக் கன்னம் கொண்ட தேனே தேனே
உள்ளமெல்லாம் அள்ளித்தரவா வா வா
வஞ்சியெந்தன் வள்ளல்லவா காதல்
மல்லிகைச் வண்டாட்டம் தான் போடு நீ கொண்டாட்டம் தான்

மானின் இரு கண்கள் கொண்ட மானே மானே
தேனின் சுவைக் கன்னம் கொண்ட தேனே தேனே