தில்லானா தில்லானா தித்திக்கின்ற தேனாதிக்குத் திக்கு நெஞ்சில் தில்லானாமஞ்சக் காட்டு மைனாஎன்ன கொஞ்சிக் கொஞ்சிப் போனாதிக்குத் திக்கு நெஞ்சில் தில்லானாகண்
தில்லானா தில்லானா தித்திக்கின்ற தேனா
திக்குத் திக்கு நெஞ்சில் தில்லானா

மஞ்சக் காட்டு மைனா
என்ன கொஞ்சிக் கொஞ்சிப் போனா
திக்குத் திக்கு நெஞ்சில் தில்லானா

கண்ணு வெச்சதும் நீ தானா
வெடி கண்ணி வெச்சதும் நீ தானா
கட்டில் போட்டு நான் கப்பம் கட்ட
காமன் சொன்னானா

தில்லானா தில்லானா தித்திக்கின்ற தேனா
திக்குத் திக்கு நெஞ்சில் தில்லானா

பட்டிக்காட்டு முத்து நீயோ படிக்காத மேதை
தொட்டுத் தொட்டுப் பேசத்தானே துடித்தாளே ராதை

கள்ளங் கபடமில்லை நானோ அறியாத பேதை
மக்கள் மனம் தானே எந்தன் வழுக்காத பாதை

கொடுத்தாள நான் வந்தேன் எடுத்தாள வேண்டாமா
அடுத்தாளு பாராமல் தடுத்தாள வேண்டாமா

முடி கொண்டு உன் மார்பில் முகம் சாய்க்க வேண்டாமா
முடி போட்டு நம் சொந்தம் முடிவாக வேண்டாமா

தடையேதும் இல்லாமல்
தனித்தாள வேண்டாமா

தில்லானா தில்லானா தித்திக்கின்ற தேனா
திக்குத் திக்கு நெஞ்சில் தில்லானா

திக்குத் திக்கு…