சின்ன சின்ன வண்ணக் குயில் கொஞ்சி கொஞ்சி கூவுதம்மா புரியாத ஆனந்தம் புதிதாக ஆரம்பம் புரியாத ஆனந்தம் புதிதாக ஆரம்பம் பூத்தாடும் தேன் மொட்டு நானா நா
சின்ன சின்ன வண்ணக் குயில் கொஞ்சி கொஞ்சி கூவுதம்மா புரியாத ஆனந்தம் புதிதாக ஆரம்பம் புரியாத ஆனந்தம் புதிதாக ஆரம்பம் பூத்தாடும் தேன் மொட்டு நானா நானா சின்ன சின்ன வண்ண குயில் கொஞ்சி கொஞ்சி கூவுதம்மா.... மன்னவன் பேரை சொல்லி மல்லிகை சூடி கொண்டேன் மன்மதன் பாடல் ஒன்று நெஞ்சுக்குள் பாடி கொண்டேன் சொல்லத் தான் எண்ணியும் இல்லயே பாஷைகள் என்னவோ ஆசைகள் எண்ணத்தின் ஒசைகள் மாலை சூடி ம்ம்ம்.. மஞ்சம் தேடி ம்ம்ம்.. மாலை சூடி ம்ம்ம்.. மஞ்சம் தேடி ம்ம்ம்.. காதல் தேவன் சன்னிதி காண காண காண காண… சின்ன சின்ன வண்ண குயில் கொஞ்சி கொஞ்சி கூவுதம்மா புரியாத ஆனந்தம் புதிதாக ஆரம்பம் புரியாத ஆனந்தம் புதிதாக ஆரம்பம் பூத்தாடும் தேன் மொட்டு நானா நானா சின்ன சின்ன வண்ண குயில் கொஞ்சி கொஞ்சி கூவுதம்மா மேனிக்குள் காற்று வந்து மெல்லத் தான் ஆட கண்டேன் மங்கைக்குள் காதல் வெள்ளம் கங்கை போல் ஓடக்கண்டேன் இன்பதின் எல்லையோ இல்லயே இல்லயே ஆந்தியும் வந்ததால் தொல்லையே தொல்லையே காலம் தோறும் ம்ம்.. கேட்க வேண்டும் ம்ம்.. காலம் தோறும் ம்ம்.. கேட்க வேண்டும் ம்ம்.. பருவம் என்னும் கீர்த்தனம் பாட பாட பாட பாட சின்ன சின்ன வண்ணக் குயில் கொஞ்சி கொஞ்சி கூவுதம்மா புரியாத ஆனந்தம் புதிதாக ஆரம்பம்... புரியாத ஆனந்தம் புதிதாக ஆரம்பம்.. பூத்தாடும் தேன் மொட்டு நானா நானா.. சின்ன சின்ன வண்ணக் குயில் கொஞ்சி கொஞ்சி கூவுதம்மா சின்ன சின்ன வண்ணக் குயில் கொஞ்சி கொஞ்சி கூவுதம்மா