மஞ்சப்பொடி தேய்க்கையிலேஎன் நெஞ்சத் தொட்டு தேய்ச்ச புள்ளமஞ்சப்பொடி தேய்க்கையிலேஎன் நெஞ்சத் தொட்டு தேய்ச்ச புள்ளதண்ணி தொட்ட. பாகம் எல்லாம
மஞ்சப்பொடி தேய்க்கையிலே
என் நெஞ்சத் தொட்டு 
தேய்ச்ச புள்ள
மஞ்சப்பொடி தேய்க்கையிலே
என் நெஞ்சத் தொட்டு 
தேய்ச்ச புள்ள

தண்ணி தொட்ட. 
பாகம் எல்லாம்
இந்த கண்ணன் தொடும்
காலம் எப்போ
கண்ணனுக்கு நல்ல பதில்
சொல்லு புள்ள

மஞ்சப்பொடி தேய்க்கையிலே
என் நெஞ்சத் தொட்டு 
தேய்ச்ச புள்ள

குத்தாலச் சாரலுக்கு 
யோகமடி
குண்டுமல்லி பூவுக்கொரு
நேரமடி
விட்டாக்கா ஏறுதொரு 
பாரமடி
தொட்டுத் தொட்டு சேர்ந்த பின்பு
தீருமடி

ஒன்னோட கையாக நானும் மாறி
பொன்னோட பூவோட கூடி
கண்ணாடி பாராத காயம் தேடி
கண்ணே நான் தெம்மாங்கு பாடி

ஒன்னாச்சேர வந்தா போதும்
ஏறும் மோகம் தானா தீரும்

மஞ்சப்பொடி தேய்க்கையிலே
என் நெஞ்சத் தொட்டு 
தேய்ச்ச புள்ள

மொட்டான மொட்டு ஒன்னு
பூத்ததென்ன
பூவுக்குள்ள தேனு வந்து
சேர்ந்ததென்ன
தேனாறு உன் உதடு
வந்ததென்ன
தேன் எடுத்து நான் அருந்த 
நேரம் என்ன

ஒன்னோட பூமேனி ஓடும் தேரு
எப்போது ஊர்கோலம் கூறு
பன்னீரு பூவாக தூவும் போது
பஞ்சாங்கம் நாளென்ன கூறு

கையும் கையும் கூடும் நேரம்
காதல் ராகம் காத்தும் பாடும்

மஞ்சப்பொடி தேய்க்கையிலே
என் நெஞ்சத் தொட்டு 
தேய்ச்ச புள்ள
மஞ்சப்பொடி தேய்க்கையிலே
என் நெஞ்சத் தொட்டு 
தேய்ச்ச புள்ள

தண்ணி தொட்ட. 
பாகம் எல்லாம்
இந்த கண்ணன் தொடும்
காலம் எப்போ
கண்ணனுக்கு நல்ல பதில்
சொல்லு புள்ள

மஞ்சப்பொடி தேய்க்கையிலே
என் நெஞ்சத் தொட்டு 
தேய்ச்ச புள்ள
மஞ்சப்பொடி தேய்க்கையிலே
என் நெஞ்சத் தொட்டு 
தேய்ச்ச புள்ள